CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 07/11/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

03/11

- Họp liên tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội trường Đoàn đại biểu QH & HĐND

8h

- Đ/c Tấn

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

04 ngày

- Đ/c Ty

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Thiện

Thứ ba

04/11

- Dự kiểm tra CCTHADS TP Cao Lãnh

CCTHADS TP Cao Lãnh

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

- Đ/c Ty

Thứ tư

05/11

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

- Đ/c Ty

- Dự kiểm tra CCTHADS TP Cao Lãnh

CCTHADS TP Cao Lãnh

- Đ/c Thiện

Thứ năm

06/11

- Tiếp làm việc đoàn Ban pháp chế HĐND Tỉnh

Hội trường A

8h

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

Trưởng phòng các Phòng chuyên môn, Văn phòng chuẩn bị tài liệu

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh

- Đ/c Ty

Thứ sáu

07/11

- Kết luận kiểm tra và thực hiện một số công tác khác.

Hội trường A

01 ngày

- Đ/c Ty

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

Trưởng, Phó trưởng phòng các Phòng chuyên môn; chấp hành viên ở Cục, Chi cục trưởng CCTHADS huyện, thị, thành.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>