CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

28/7

- Kiểm tra công tác THADS 9 tháng đầu năm 2014.

CCTHADS

H. Lấp Vò

02 ngày

- Đ/c Tấn

- Thành viên đoàn cùng đi.

- Kiểm tra công tác THADS 9 tháng đầu năm 2014.

CCTHADS

TP Sa Đéc

05 ngày

- Đ/c Ty

- Thành viên đoàn cùng đi.

Thứ ba

29/7

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Thiện

Thứ tư

30/7

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

Thứ năm

31/7

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

Thứ sáu

01/8

- Làm việc tại cơ quan

- Đ/c Tấn

- Đ/c Thiện

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>