CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014

Thứ/ngày

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Lãnh đạo

Ghi chú

Thứ hai

22/9

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh để triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT-TW của Bộ Chính trị khóa XI.

Hội trường Nhà Văn hóa Lao động

7h30

- Đ/c Tấn

- Dự họp đánh giá công chức năm 2014.

CCTHADS

Tân Hồng

8h

- Đ/c Ty

- Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng cùng dự.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Thiện

Thứ ba

23/9

- Dự Hội nghi triển khai Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013.

Tp. Cần Thơ

03 ngày

- Đ/c Tấn

- Dự họp Phòng Nghiệp vụ (kiểm tra thống kê án)

Buổi sáng

- Đ/c Thiện

- Phòng Nghiệp vụ chuẩn bị nội dung.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

Thứ tư

24/9

- Dự Hội nghi triển khai Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013.

Cần Thơ

- Đ/c Tấn

- Họp Ban chấp hành công đoàn

Hội trường B

Buổi sáng

- Đ/c Thiện

- Các thành viên Ban chấp hành cùng dự họp.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

Thứ năm

25/9

- Dự Hội nghi triển khai Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013.

Cần Thơ

- Đ/c Tấn

- Dự họp Phòng Nghiệp vụ (đánh giá công chức và bình xét thi đua năm 2014)

Buổi sáng

- Đ/c Thiện

- Tất cả công chức phòng Nghiệp vụ chuẩn bị và cùng dự họp.

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Ty

Thứ sáu

26/9

- Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Tấn

- Đ/c Ty

- Dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Hội trường Nhà Văn hóa Lao động

01 ngày

- Đ/c Thiện

- Đ/c Lơ cùng dự.

 

Lịch có thay đổi khi cần thiết

 

 

 

 

 <<   <   ...   10   11   12   13   14   ...   >   >>